Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vakantiehuis “Casa Mama”, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomen boekingen met betrekking tot bovengenoemde locatie. 1. VERHUUR EN HUUR


a. Partijen sluiten middels de boeking een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantiehuis gelegen in Monyoród, Petöfi Sandor Utca 24 in Hongarije verder te noemen 'het gehuurde'.


b. Verhuurder en huurder stellen hierbij vast, dat zij deze huurovereenkomst met elkaar zijn aangegaan met het oog op een gebruik van het gehuurde als vakantiewoning.


c. Het gehuurde is volledig ingericht en de inventaris van het gehuurde wordt geacht te zijn inbegrepen in de huurprijs.


d. Het gehuurde mag door niet meer dan 4 personen worden bewoond tenzij hiervoor uitdrukkelijk, schriftelijk, toestemming wordt verleend door de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.


e. In het gehuurde zijn wel huisdieren toegestaan.


f. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris en inclusief gas, water en elektriciteit. Openhaard hout wordt op basis van verbruik ter plaatse in rekening gebracht.


h. Inbegrepen zijn bedlinnen en keukenlinnen. Voor badlakens dient zelf zorggedragen te worden.


i. Inbegrepen zijn dekbedden voor 4 personen.


j. Inbegrepen is het gebruik van het zwembad. Het zwembad is te gebruiken in de periode van 1 mei tot en met 30 september. Het zwembad wordt verwarmt middels zonne-energie.

k. De kosten voor de eindschoonmaak bedragen 65 euro. Deze kosten zijn niet bij de huur inbegrepen. 1. HUURPERIODE


De overeenkomst is aangegaan voor de periode conform de bevestiging van onze boekingsplatformen. Op de 1e dag van uw geboekte periode bent u welkom op de locatie vanaf 15 uur. Op de dag van vertrek moet u voor 11.00 uur uw huisje verlaten en bezemschoon, conform de huisregels, achter te laten.
De huurperiode eindigt aan het einde van de hiervoor genoemde periode zonder dat hiervoor opzegging is vereist. De huurder levert het gehuurde op in de staat waarin het gehuurde bij aanvang is ontvangen. Een eindinspectie vindt plaats bij het inleveren van de sleutel en dient gezamenlijk plaats te vinden. 1. HUURPRIJS EN BETALING


De huurprijs, zoals overeen gekomen, dient voldaan te worden in twee termijnen.
De 1e termijn, de aanbetaling van 50% van de totale huursom, dient 7 dagen na het aangaan van de boeking voldaan te zijn. Indien deze aanbetaling na 30 dagen na boeking nog niet door ons ontvangen is, komt de boeking te vervallen. Overigens blijven de bepalingen onder het kopje 4. “Annuleringen” van toepassing.
De tweede termijn van 50% dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.
Indien de aanvang van de geboekte periode plaats vindt binnen 1 maand na de boeking dient het volledig bedrag direct betaald te worden. Indien de volledige betaling niet is ontvangen voor ingang van de huurperiode, komt de boeking te vervallen. U kunt dan geen aanspraak maken op de gereserveerde periode. 1. ANNULERING


Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 8 weken vóór de begindatum van de huur­periode, blijft hij 50% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot 4 weken 75% en vanaf 4 weken tot aan de begindatum van de huurperiode 100%.
Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.
Indien het vakantiehuis alsnog wordt verhuurd (de oude huurder kan indien hij dat wenst zelf voor een nieuwe huurder zorgen), wordt de huurprijs verminderd met het bedrag, dat ‘verhuurder’ over die periode van de nieuwe huurder ontvangt.
De oude huurder is in dit geval aan verhuurder € 100,- verschuldigd voor extra administratie- en wervings/advertentiekosten. 1. VERPLICHTINGEN VERHUURDER


Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen. 1. VERPLICHTINGEN HUURDER


Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes, opgeruimd en bezemschoon weer achter te laten. Serviesgoed met toebehoren behoort schoon teruggeplaatst te worden in de kasten. Eindschoonmaak kosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan om wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen. 1. SCHADE


Huurder is verplicht om schade die hij aan aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode te vergoeden of te herstellen, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. 1. KOSTEN HERSTEL


De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder, tenzij deze zijn veroorzaakt door huurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien verhuurder hiervoor vooraf goedkeuring aan heeft gegeven. 1. WANPRESTATIE VERHUURDER


Indien verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan verhuurder mee te delen. Verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding. 1. WANPRESTATIE HUURDER


Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze voorwaarden niet nakomt, heeft verhuurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft verhuurder het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding. 1. AANSPRAKELIJKHEID


De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf;

 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in en om de woning, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straatopbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;

 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website van de verhuurder of andere kennisgevingen.

 • Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
  De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
  Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.


12 OVERIGE BEPALINGEN


De huurder verplicht zich verhuurder en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.
De huurder zal zich gedragen en het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals een goed huurder betaamt. Hieronder wordt o.a. verstaan dat de huurder of anderen voor wie hij verantwoordelijk is geen beschadiging(en), vervuilingen, onnodige slijtage en/of belasting toebrengt aan inventaris en alle op het perceel aanwezige roerende- en onroerende zaken. Vuur mag slechts gestookt worden op de daarvoor aangewezen plaatsen in de tuin en dient immer onder toezicht te staan van een meerderjarige. De huurder blijft aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gestookte vuur.
Indien enige bepaling in deze huurovereenkomst nietig of niet bindend wordt verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen. In geval enige bepaling nietig of niet bindend wordt verklaard, zal deze bepaling worden vervangen door een zoveel mogelijk gelijkende bepaling of regeling. 1. KLACHTEN EN GESCHILLEN


U kunt van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de woning. Om uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u ons in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te vinden. Een vroegtijdig vertrek, bevrijdt ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Hij zal zich inspannen om, voorzover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid op te lossen.
Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in Nederland opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle.